laatste wijziging: 29-04-2019

deel 1 – bladzijde 1 – 135

blz 13-15

1 . INLEIDING: ONENIGHEID OVER FALEN EN VERDRIET

Falen en verdriet van mensen, ingekaderd als psychische stoornissen, is zeer nauw verweven met het wetenschappelijk onderzoek ernaar. De uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek naar diagnose en behandeling van psychische stoornissen heeft zeer grote invloed op het menselijk bestaan. Het beoefenen van wetenschap is in de laatste decennia meer economisch gedreven geworden. De beoefenaars ontwerpen technologische producten die verkoopbaar moeten zijn en mensverbetering dienen. Deze producten zijn van biologische, nano-technologische en informatietechnologische aard en ze kunnen het menselijk bestaan ten diepste veranderen. Er is een tegenkracht van wetenschapsonderzoekers en techniekonderzoekers die bezorgd is over de invloed van commercie op de onderzoeksagenda en de onderzoeksresultaten. De wetenschapsonderzoekers benadrukken dat er onwenselijke consequenties zijn van de huidige en toekomstige technologie, en bestrijden het automatisme van toepassing van technologie.

15 – Verklaren, voorspellen, beheersen

De wetenschap onderzoekt geen vastliggende natuur, en die natuur spreekt niet tot ons via de mond van de wetenschapper. De wetenschap creëert mede de werkelijkheid die zij, volgens de opvattingen van het klassiek realisme, slechts zegt te tonen. Terwijl Dehue de positie van de kritische onderzoekers beschrijft als die van het ‘realistisch realisme’: de symptomen zijn realistisch maar de naam verwijst slechts naar een inkadering van bepaalde eigenschappen.

Het impliciete doel van de wetenschapsbeoefenaars is steeds meer om die werkelijkheid naar eigen hand te zetten. Het motto “kennis, kunde, kassa” van de regering, is samen met het motto van psychologisch onderzoek ’verklaren, voorspellen, beheersen‘ een te eenzijdige combinatie om de vooruitgang op een verantwoorde manier te sturen. De invulling van onze toekomst mogen we niet aan de afzonderlijke wetenschappelijke disciplines overlaten.

In dit boek stelt de auteur dus twee categorieën van wetenschappers tegenover elkaar: de beoefenaars en de onderzoekers. De eerste categorie verabsoluteert de onderzoeksresultaten, terwijl de tweede, die door Dehue verdedigd wordt, die juist relativeert.

19 Stoornissen die toeslaan

De DSM definieert diagnoses van psychische stoornissen, gebaseerd op clusters van symptomen. ADHD wordt zo ook erkend als stoornis. Vervolgens zeggen we dat ADHD jonge kinderen ‘treft’. Dat heet reïficeren, we veranderen een symptoombeschrijving in een ziekte en vervolgens is het een oorzaak. Dit is een onterechte vorm van klassiek realisme, namelijk doen alsof we een natuurlijk feit waarnemen, terwijl we we dit echter zelf gemaakt hebben. John Stuart Mill herkende al de gewoonte om iets wat een naam kreeg te identificeren als een wezen of een ding. En dan aan dat wezen of ding een handelingsbekwaamheid toe te schrijven. Zo verhult de uitdrukking ‘de economie krimpt’ en ‘de mode schrijft korte rokken voor’ dat dit in werkelijkheid onze eigen maaksels zijn.

23 – Een holistisch model van ziekte

29 – Het verwijt van ‘medicalisering’

De schrijfster laat hier zien hoe groot de invloed van medicalisering kan zijn op het leven van mensen. Het biologische beeld van de vrouw die voorbestemd is voor een dienende rol, en van homosexualiteit als een stoornis, die homosexuele mannelijke psychiaters niet toeliet hun beroep uit te oefenen.

 

32 – Medicalisering – toen en nu

De tijdgeest is veranderd van de vrijheid en geprezen ongehoorzaamheid rond de jaren 60-70, naar strengere normen voor gedrag vanaf 1980. Toen ontstond het idee dat er vanaf de kindertijd alles aan mensen te verbeteren valt. Het verzet van de burger tegen de medicalisering door dokter en overheid in de zestiger jaren, is nu een verzet van de overheid tegen de dokter en de burger, vanwege de gestegen kosten. Deze kostenstijging komt niet door kleinzerigheid van de burger maar door de intolerantie van de samenleving en de burger voor de eigenschappen waarnaar diagnoses verwijzen, ook als ze in geringe mate voorkomen.

35 – Standaarden in de wetenschap

Naast het behandelen van het eerste hoofdonderwerp, de problematiek van de reïficering van stoornissen, besteedt Dehue nu aandacht aan haar tweede hoofdonderwerp, dat bespreekt wat als ‘wetenschap‘ mag gelden.

De wetenschap heeft vaak een nauwe kijk op het speelveld van wetenschappelijk onderzoek en de regels van het spel. De auteur heeft voor dit boek ruim de tijd genomen en een wisselwerking gezocht met diverse universitaire disciplines, spelers in de medische praktijk, en studenten. De doelstelling is geen popularisering van de wetenschap maar wel afstand nemen van de wetenschap vanuit de ivoren toren; dus het belang onderkennen van inbreng van praktische kennis.

40 – Betere mensen, de lange lijn

Hier loopt Dehue vooruit op de navolgende hoofdstukken en geeft zij globaal aan wat hierin door haar wordt gesteld.

Vervolgens wordt uitgebreid besproken wat wetenschap is, en waarom wetenschapsfilosofen en wetenschapsonderzoekers de mening zijn toegedaan dat wetenschap geen vaste werkelijkheid blootlegt, maar deze werkelijkheid in hoge mate mede vormt. Ze noemt dat “realistisch realisme”.blz 46 WETENSCHAP ALS ONDERNEMING

49 Wetenschappelijk vergaderen
54 doorzetten in de wetenschap
58 Hoe woorden werkelijkheden vormen
62 Netwerken van mensen en dingen

Wetenschapsbeoefenaren blijven vaak denken dat ze het pure ontdekken van feiten uitoefenen, los van latere toepassing. Daardoor gaan ze door met hun onderzoek dat op ons leven grote invloed zal hebben, zonder dat de bedoelde en onbedoelde consequenties van hun onderzoek ter discussie staan.

De band tussen onderzoek en ondernemingen leidt ertoe dat het onderzoek de doelen van ondernemingen steunt en de onderzoeker zich dus steeds meer als ondernemer opstelt. De bedoelde of onbedoelde consequenties ervan staan te weinig ter (publieke) discussie, hetgeen tot uitholling van de democratie leidt.

67 De kracht van beloften

 

Hedendaagse beoefenaars van biotechnologische wetenschappen worden afgerekend op ondernemerschap en het draait dus bij hen om strategische allianties met allerlei andere ondernemers. Tegenwoordig combineert een goed onderzoeker in zijn persoon dan ook de eigenschappen van de wetenschapper met die van de politicus en ondernemer.

Als we daarom beseffen dat bij alle onderzoek menselijke besluiten komen kijken, is het mogelijk te vragen naar duidelijkheid over wiens besluiten en welke besluiten. Ravetz bepleit dat eenzijdige gerichtheid op vooruitgang en winst vervangen zou moeten worden door behoedzaamheid en moraliteit als leidende waarden in de wetenschapsbeoefening. Een afweging van de risico’s zou moeten meetellen en deze moet gedaan worden in samenspraak met de doelgroep van gebruikers.

De vergadertafelmethode zoals gebruikt voor de DSM is een zeer geschikte methode en mag niet weggehoond worden door wetenschappers die denken dat hun peer reviews door vakgenoten beter zijn.

 

‘Kennis, kunde, kassa’ is het motto van het innovatiebeleid waarin de samenwerking tussen universiteiten en bedrijfsleven tot economisch succes moet leiden. Er gaan echter stemmen op om het onafhankelijk onderzoek als tegenwicht te behouden in een nieuw wetenschapsbeleid, maar deze geluiden zijn zwak. Ook wetenschapsinformatie en voorlichting (see through science) ten behoeve van openbare bevraging neemt alleen maar af. Het wordt tijd om te scanderen ‘we zijn geen kleuters’.84 HOOFDSTUK 3. WIJ WORDEN ONS CONNECTOOM

Dit hoofdstuk werkt aan de hand van de biologische psychiatrie verder uit dat wetenschap een proces van beslissingen nemen is bij pogingen om de werkelijkheid op een specifieke manier naar de menselijke hand te zetten.

86 Een impuls voor het realisme
91 Het brein in beeld en geluid
JST 27 maart 2019 ;  Vandaar dat deze scan van het bloed wel succesvol is bij dottering , maar daar wordt deze methode op een fysiek lichamelijk probleem toegepast.
97 Van topwetenschap tot "kleurvlekkentest"
100 Miljarden nucleotiden
106 Beloften over hersencircuits
111 Nieuwe neuropathieën
116 Het dynamische connectoom

Afbeeldingsresultaat voor brain activity map

120 De mentale staat van Europa
129 De kat tussen de duiven